urangpriangan

Sunda…Kabanggan Urang Sarerea

Archive for the 'Uncategorized' Category

Dalang Tanu

Posted by urangpriangan on 28th Februari 2012

Ku Ihung

Meneran Kuwu Jaro keur pidato, ti lebah jalan aya Jeep seseleket. Atuh piriwit Hansip kadenge pepelengkingan, nitah nyisi ka jalma-jalma nu ngahalangan. Teh we Kuwu Jaro mah: nu datang teh, Dalang Tanu! Enya. Da mobil eureun hareupeun Desa. Tuluy diparapag ku Kulisi jeung Lurah Manta.

Puguh nu ditungguna geus mucunghul mah, Kuwu Jaro ge teu mapanjangkeun pidatona. Buru we mungkas ku talatah, menta balarea bisa ngajaga katertiban sewang-sewangan.

“Lilakeun heula pidatona. Karunya, Dalangna karek datang!” Memeh tuturubun muru Desa, kitu nu diharewoskeun Kuwu Jaro ka Bapa Kapolsek nu rek hanjat mere sambutan panungtung. Kapolsek, ngabales ku serengeh, surti ti dituna mah kana maksud Kuwu Jaro.

“Kumaha, Juragan? Boro nu lalajo rek balubar deui” barang cunduk ge Kuwu Jaro mah langsung ngabageakeun tamuna teh ku adat-adatna. Nu dirangkul seuri maur. “Hampura Dunungan; kapegat kampanyeu di Sumedang. Inditna mah da ti asar keneh,” cenah cek nu disungkunna.

“Kitu! Heueuh ongkoh, kampanyeu tuda keur di mana-mana! Mana susuguhna atuh, Lis. Maenya rek langsung dititah ka panggung mah?” Sora Kuwu Jaro ahirna mengkol ka Kulisi.
“Tong ngaririweuh, Dunungan! Ngiring salin we sakedap.” Panyarek Dalang Tanu meupeus rampang-reumpeungna Kulisi nu rek sajung-jungeun.

Sabab kitu kahayangna Dalang Tanu, nya Kuwu Jaro teu majar kumaha. Enya, ongkoh, tuda waktu samporet pisan, da bongan datang katelatan.

“Di jero we,” cek Kuwu Jaro bari nunjuk ka rohanganna.

Geus dikitukeun ku pribumi, teu talangke deui Dalang Tanu ge gancang nguniang tuluy muru ka lebah nu dituduhkeun. Ngan basa nepi ka lawang panto, katangen bet siga aya nu hayang dikedalkeun.

“Kumaha?” Kuwu Jaro nu ngeuh kana riuk Ki Dalang geuwat nyampeurkeun.
“Rek nu harita diobrolkeun tea wae, lalakonna?”
“Eta we lah!”

Geus ditandeskeun ku nu boga hajat mah, Dalang Tanu tibang unggut-unggutan. “Enya atuh,” pokna, tuluy asup ka rohangan.

Geus Ki Dalang asup ka jero mah, Kuwu Jaro balik deui ka tempat diukna. Tuluy ngabaheuhay satutas ngaluarkeun bungkus samsu jeung meledugkeun rokona.

“Cik nyobaan samsu teh, Kuwu!”

Basa Hansip nyoceng rokona, Kuwu Jaro mah tonggoy we nyawang buruan Desa nu baranang.

Labas ka Alun-alun, sidik pasedek-sedek taktak jalma. Kolot-budak, awewe-lalaki, keur tingarigeg we siga nu pada hayang nyoplokkeun beuheungna sangkan nepi ka lebah panggung. Sedeng di panggungna, Polsekta mah teu kagalideuran ku corowokna jalma-jalma nu sigana geus teu sabar. Onaman, pan ngahaja Polsekta mah mapanjangkeun pidato teh, sasat bongan memehna diharewosan heula ku Kuwu Jaro.

“Meungpeung hiburan can dimimitian, sok inget-inget heula. Bisi poho aya nu can dikoncian. Kompor can dipareuman. Listrik can dicetrek-cetrekkeun. Salaku ti pihak keamanan, kuring mah moal weleh-weleh nginget kasalametan,” panggeuing Polsekta, pacampuh jeung maceuhna sarwa sora.

***

Apan meunang hayang ti baheula. Geus niat na ikrarna, cenah mun pareng kapilih ku rahayat, manehna rek nanggap Dalang Tanu. Itung-itung sukuran sakalian hayang ngahibur rahayatna. Geus sataun, jadi Kuwuna mah, ngan karek ayeuna eta paniatan teh kalaksanakeun.

Ayeuna sigana mangsa nu merenah teh. Mangsa rahayat rek dibere hiburan. Karunya! Itung-itung mangpalerkeun hirup nu beuki pagujrud-tuda nempo Pamarentah kalah pasea wae. Para pamingpin kalah malikiran pribadina wae. Rahayat katalangsarana mah teu dipirosea. Komo ayeuna, sasat rek pemilu deui. Geus moal henteu, rahayat mah bakal kaluli-luli. Teu hayang temen, mun teh nepikeun ka siga baheula. Siga usum kampanyeu taun-taun katukang. Ngaalatankeun Blok Tonggoh jeung Lebak parasea; perang bedog perang kampak tibang marebutkeun paisan kosong. Kitu nu keur dilanglaeukeun na lamunan Kuwu Jaro teh. Da mun kongang mah, geus hayang gorowok we meureun manehna teh nitah-nitah ka rahayatna:

“Meunggeus, tong teuing daek diolo ku nu kitu patut! Kacape-cape! Da ahirna mah, ukur butuh ku sora wungkul! Geus prak mah jaradi Dewan, moal bet inget ka rahayat mah,” siga kitu. Ngan nyaeta, maenya nepi kudu kitu mah. Meureun kasebutna, Kuwu naon? Kadua-dua, kudu nyukseskeun pemilu; lain ngahinghileudan teu bener ka rahayat.

Enya eta ge cek si Ulis tea mah: “Sabarahaeun waragadna nanggap Dalang Tanu mah, Kuwu?” ngan ku Kuwu Jaro mah tibang dihatean kieu we: “Tenang we Ulis, da moal bet nyoceng kas Desa ieuh. Tanggung jawab kuring, Dalang Tanu mah!”

Tea mah Kuwu Jaro ge maklum, naha si Ulis boga kareuwas kitu. Si Ulis mah teu apaleun tuda, kumaha hubungan manehna ka Dalang Tanu. Teu apal yen keur jaman kuliah mah, Dalang Tanu teh sobat dalitna, jalma nu kungsi sahakan-sainum jeung manehna.

Katelah tuda Dalang Tanu mah. Geus kaceluk ka mamana. Geus jadi sabiwir-hiji dina sungut balarea. Kari-kari ayeuna, bet bisa manggung di Desa Hegar! Ah, kacipta geunjleungna. Boa bakal ngarasa dikariaankeun, rahayat mah.

Kabuktian! Jalma sakitu tumplekna. Arayeuh-ayeuhan. Barungah, badis we hirup teh teu ngalaman boga kasusah. Tea mah alus, apan eta nu dipikahayang ku Kuwu Jaro. Bari sakalian, sugan jeung sugan rahayat meunang gambaran. Boga bekel keur nyanghareupan pemilu nu bakal datang.

Hayang lalakon, Kuru setra! Lalakon nu ngagambarkeun balukarna tina perang jeung dulur sorangan. Perang ngabelaan nu teu guna. Alatan kapegung raja durjana nu teu boga ras-rasan ka rahayatna.

“Kitu, pangna hayang lalakon Kuru setra teh!” Kitu cek Kuwu Jaro, basa ngobrol na telepon jeung Dalang Tanu.

***

Di jero rohangan, Dalang Tanu keur rekes ka nu boga Carita. Mujas-medi ka nu boga Widi, dumeh rek ngalalakonkeun deui Lalakon. Barang keur anteng mantengkeun niatna, kadenge sora panto teh ngareket. Panyana mah, Kuwu Jaro nu mukakeun teh, ngan barang direret, hatena banget oge ngagebeg.

Cacak lain Dalang Tanu, boa nu disanghareupan teh asa pisan pamohalan. Dalah Dalang Tanu, apan Dalang linuwih nu masagi luar-eusi. Bisa gancang kana memener Purwadaksi.

Mun aya nu nalingakeun, boa nyangka Dalang Tanu teh keur ngomong sorangan. Padahal nu saestuna, Dalang Tanu teh keur kadatangan semah ti jauhna. Tamu nu sok ngajirim dina lalakon, Kuru setra.
Sanggeus pada-pada regep, pok deui Yudistira ngomong kieu:

“Kuring ngahaja datang, ukur saeutik nu hayang ditepikeun.”
“Puguh, reuwas mah nataku. Ngan kuring ge yakin, moal ge anjeun ngahaja nepungan, mun nu rek dicaritakeun, teu penting.”
“Enya, kuring rek mawa beja! Peuting mangkukna, jeung Dursasana geus sapuk, moal teuing mapanjangkeun pacogregan. Karunya ka rahayat; daripada jadi tumbal nu teu guna. Ngagugulung dunya mah moal aya tungtungna.”
“Baruk!”
“Matakna, geus teu kudu aya deui carita Kuru setra. Dalah kuring jeung dulur-dulur ti Kurawa ge geus pada silih menta hampura.”
“Satemenna, kuring oge milu bagja kana beja ieu… Keun we atuh, sugan Kuru setra, jadi eunteung keur manusa.”
“Loba keneh lalakon, Dalang! Eunteung teu kudu salawasna tina perang.”
“Boa jalma mah kudu dilalakonkeun heula kitu!”
“Tapi apan Kami ge hayang nangtukeun jejer sorangan. Mun seg kuring jeung dulur-dulur ukur ngagugu kahayang Dewa, tada teuing ieu kapeurih moal aya tungtungna.”
“Tapi kumaha, dalah ieu geus pamenta nu boga hajat.”
“Ari kira-kira matak maslahat, naon salahna urang baruntak?”
“Kuru setra tetep dilalakonkeun… ngan lebah carita cuang robah, kumaha mun kitu?”
“Asal luyu jeung nu ku Kami dilakonan ayeuna.”
“Duh, tapi mun dadakan kieu, naha kuring bisa ngalalakonkeunna, kitu?”
“Mun kudu, bae kuring nu nyaritakeunna!”

***

Basa Yudistira kaluar ti rohangan, Kuwu Jaro buru ngahuit ka Hansip Ipik. Nu dihuit gancang mere isarat ka si Dinta nu ngajega deukeut gada-gada. Atuh si Dinta ge tuluy rurusuhan nyampeurkeun panata calagra. Geus ditoel ku si Dinta, panata calagra unggeuk-unggeukan; tuluy we babatukan ka Polsekta. Polsekta nu geus elekesekeng nangtungna, ngalieuk ka panata calagra. Barang nempo panata calagra ngaunggeukan, katara beungeutna marahmay.

“Siap, Juragan!” cek Kuwu Jaro bari sasaged. Yudistira tibang mesem.
Nempo Dalang Tanu naek panggung, badan-badan nu lalajo oyag sapada harita. Surak, huit jeung keprok muwuh ngariegkeun Alun-alun.

Kuwu Jaro jeung rengrenganna, geus tingdayagdag di korsi panghareupna. Ari sinden jeung para nayaga kalah siga nu geugeumeueun. Saheulaan, bet siga nu keuna ku eureup-eureup.

Kesang tiis tingsariak.

Dicutat tina majalah Mangle

Posted in Uncategorized | No Comments »

Alesan

Posted by urangpriangan on 28th Februari 2012

Cep Jon Towor katelah rada jarang mandi. Hiji mangsa nu jadi lanceukna mamatahan.

“Cik atuh Jon, sing rajin mandi… ”
“Lah, mandi-mandi teuing, teu boga kabogoh ieuh… ” lanceukna ngahuleng…
Sababaraha bulan ti harita, Jon Towor kabejakeun boga kabogoh.
Tapi anggeur, jarang mandi keneh bae.

“Jon, sing rajin mandi… ”

“Mandi-mandi teuing, kabogoh geus boga… ” Lanceukna rada sebel…
“Na ari maneh… ?”

“Kieu, teh, tuh tingali ucing, tara katingali mandi… lumpatna tarik… ”
Lanceukna unggek. “Ayeuna… tingali lauk… sakitu unggal detik mandi,
anggeur we hanyir… ” si Teteh lanceuk Jon Towor beuki lieur ngabandungan adina nu baong
…hehe

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nining Meida

Posted by urangpriangan on 18th Maret 2010

 1. Kacipta
 2. Talaga Reumis
 3. Angin Peuting
 4. Asih Urang
 5. Bangbara
 6. Jalan Satapak
 7. Mojang Priangan
 8. Lambaran Cinta
 9. Naratas Bagja
 10. Ombak Pakidulan
 11. Panutan
 12. Ka Bulan
 13. Alim Patebih
 14. Mojang Priangan
 15. Ngalamun
 16. Peuyeum Bandung
 17. Potret Manehna
 18. Tisaprak
 19. Ali Meneng
 20. Asa-asa
 21. Bagja
 22. Bajing Luncat
 23. Bentang Katresna
 24. Boa-boa
 25. Borondong Garing
 26. Bubuy Bulan
 27. Cinta Masket
 28. Cunihin

Posted in Uncategorized | No Comments »

Pop Sunda Vol.1

Posted by urangpriangan on 16th Maret 2010

 1. Kalangkang
 2. Euis
 3. Bajing Luncat
 4. Bubuy Bulan
 5. Mojang Priangan
 6. Hariring Kuring
 7. Panon Hideung
 8. Leungiteun
 9. Cau Ambon
 10. Mangle
 11. Kunaon Neuteup
 12. Teungteuingeun
 13. Tongtolang Nangka
 14. Bangbung Ranggaek
 15. Cing Tulungan
 16. Pileuleuyan

Posted in Uncategorized | No Comments »

Posted by urangpriangan on 15th Maret 2010

Ngaran Patempatan

Alun-alun  : pakarangan atawa tempat nu lega nu aya di puseur kota
Amben : tépas imah panggung nu lanténa tina palupuh
Astana : kuburan/makam
Babakan : Lembur atawa kampung anyar
Basisir : Tempat di sisi laut
Babantar : bagian walungan anu lega sarta déét
Bojong : lahan anu nyodor ka sisi walungan tur gédé
Bobojong : jojontor taneuh anu nyodor ka cai, biasana aya di sisi walungan
Bubulak/bulakan : tempat nu pinuh ku jujukutan nu aya di pasir atawa di lamping gunung
Buruan : tempat hareupeun imah, pakarangan
Dungus : gundukan tatangkalan laleutik jeung (rada) rembet, biasana ayanan di leuweung
Dapur/pawon : rohangan atawa bagian tina imah nu biasana aya di tukang, paranti usuk-asak
Dayeuh : lembur nu dicicingan ku jalma réa
émbél : ranca nu jero jeung di beulah luhurna pinuh ku jujukutan
émpér : pakarangan nu pangdeukeutna jeung imah atawa bangunan séjénna
Gawir : sisi jurang
Goah : rohangan paranti neundeun pangbéasan atawa rupa-rupa kadaharan, biasana aya di pawon
Geger : tonggoh gunung anu manjang
Gerembel : kumpulan tatangkalan nu rada rembet, tapi teu biasa dipaké nyumput sasatoan
Gupitan : jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping
Hunyur : imah rinyuh atawa taneuh nu mucunghul, pasir leutik
Huma : sawah darat, kebon nu dipaké melaké par tur tara dikocoran cai
Jalan Huni : lolongkrang tincakkeun antara pepelakan di kebon
Jalan Jajahan : jalan gedé nu bisa dipaké ngaliwat kandaraan
Jalan Satapak : jalan nu ngan bisa diliwatan ku jelema
Jontor : taneuh anu nyodor ka laut
Jungkrang : legok anu jero sarta gurawes
Kubangan : tempat nu ledok (biasana di sawah atawa di balong) paranti mandi munding
Kamalir : jalan cai leutik
Kobakan : lobang di tegalan anu aya caian
Karéés : tempat di sisi walungan anu réa keusikan
Kebon : taneuh darat nu dipaké melak rupa-rupa pepelakan
Landeuh : taneuh atawa tempat nu leuwih handap ti tempat urang cicing
Lebak : tempat nu leuwih handap
léngkong : tempat legok jeung jero di antara dua lamping
Lamping : tempat di gunung antara puncak jeung tutugan
Legon : daerah di basisir anu ngelok saeutik ka dra, sarupa teluk ngan leuwih leutik
Lembur : tempat nu dicicingan ku jalma réa, kampung
Leuwi : bagian walungan anu leuwih jero jeung lega
Monggor : daerah sarupa pasir ngan leuwih leutik tur leuwih handap
Muhara/Muara : tuntung walungan (di hilir) tempat patepungna walungan jeung laut, atawa tempat patepungna walungan leutik jeung walungan nu leuwih gedé
Nagrak : taneuh nu luhur sarta angar
Negla : tempat nu lega sarta teu kahalangan ku tatangkalan
Parigi : jalan cai nu ngahaja meunang nyieun
Parung : bagian anu déét di walungan jeung dihapit ku leuwi
Pasir : sarupa gunung, ngan leuwih leutik sarta leuwih handap
Pangkéng : roangan di imah paranti leleson atawa barang teundeun
Pakarangan : taneuh nu aya di sakurilingeun imah
Patengahan : roangan nu aya di tengah imah
Pipir : taneuh di sagigireun imah
Reuma : taneuh darat urut huma nu geus teu dipaké
Rora : sarupa susukan (cai ngocor) nu aya di leuweung
Sabang : taneuh darat nu dihapit ku dua walungan
Sungapan : tempat ngalirkeun cai ti walungan ka sawah
saké : walungan leutik
Sampalan : tegal di leuweung tempat sato jarah
Samida : leuweung nu dikaramatkeun
Seler : walungan leutik
Situ : sarupa balong ngan leuwih lega
Sirah Cai : tempat kaluarna cai nyusu nu engkéna bakal jadi walungan
Somang : jurang gurawés sarta jero
Tanjung : taneuh nu nyodor ka laut
Tarikolot : tempat atawa daerah urut lembur
Tegalan : taneuh lega tur rata jeung sabagian gedé pinuh ku jujukutan
Tepiswiring : ngaran séjén pikeun pasisian atawa pilemburan
Tétélar : taneuh di tengah sawah anu heunteu kahontal ku cai
Tepas : bagian imah (panggung) nu pang-hareupna, paranti narima sémah
Tutugan Gunung : bagian gunung panghandapna

Posted in Uncategorized | No Comments »

Babasan

Posted by urangpriangan on 14th Maret 2010

atah adol : kurang ajar/teu sopan
amis budi : alus budi parangi, lamun nyarita mindeng dibarung ku seuri
teu gugur teu angin : teu puguh alesanana
Asa peunggas rancatan : leungiteun ku jalma anu kapercaya atawa anu loba jasana
keur awak saawakeun : keur manéhna sorangan
dibabuk lalay : diperekpek ku panunggel, diteunggeulan
aya bagja teu daulat : rék meunang bagja, tapi teu tulus
caang bulan dadamaran : migawé hal anu teu diperlukeun deui
kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak : layeut, sauyunan, runtut raut
cicing dina sihung maung : hirup atawa kumawula ka gegedén, sok milu kaajénan batur
caang padang narawangan : panganteb kana caang piker
cadu mungkuk haram dempak : minangka sumpah moal daék ngéléhan manéh
gurat cai : teu puguh jangjina, sok robah tangtungan
ciri sabumi cara sadésa : adat kabiasaan di ungal nagara atawa daérah béda-béda
geus turun amis cau : geus témbong kawanitaannana, geus mangkat begér
pait daging, pahang tulang : cageur, teu keuna ku panyakit naon baé
teu pindo damel : teu pindo gawé, teu ngabohong
ngadago-dago dawuh : téréh maot, ngadagoan panyaur pangéran
jual dedet : ngajual barang sateungah maksa
béak déngkak : geus béak tarékah
kawas ékék : kanu papakéan sarua héjo
élmu tumbila : nu boga imah ngarugikeun ka tamu
élok bangkong : nuju sakarat, ngan kari tungguh dawuh baé
cara embé : embung mandi, sabab sieun ku cai
endog mapatahan hayam : nu sangoraeun mapatahan kanu sakoloteun
kawas gaang katincak : répéh sapada harita, ngadadak jempling
nyoo gado : ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormati
galak timburu : babari timburuan
leutik-leutik ngagalatik : jelema leutik tapi wanian
garo-garo teu ateul : gagaro tukangeun ceuli, nandakeun bingung atawa keuheulh
taya halodo panyadapan : taya eureuna (nu paraséa)
hampang birit : daékan di titah
handap asor : daék ngahormat kabatur
haréwos bojong : omongan nu diharéwoskeun tapi kadéngé ku nu deukeut ka nu diharéwoskeun
haseum budi : leuwih loba baeud jeung camberut tibatan seuri atawa marahmay
matak ibur salelembur : matak geunjleung jadi cerita dimana-mana
ieu aing : angkuh,sombong,adigung
indit sirit : indit saréréa saeusi imah
inget-inget poho : asa inget asa poho
ipis biwir : épés méér, babari ceurik
jadi sabiwir hiji : jadi omong (carita)saréréa
daumur jagong : teu lila
jantung ati : Kakasih
jiga tunggul kahuru : goreng patut
lain jalma joré-joré : lain jalma hina tapi turunan hade
kaceluk ka awun-awun : kamashur kamana-mana
teu sanak teu kadang : teu boga baraya pisan
tibatan kapok, anggur gawok : henteu kapok malah anggur ngahanakeun
buntut kasiran : Korét
kawas nu kékéd : teu bisa barang bawa
kawas langit jeung bumi : pohara bédana
pabalik létah : barangbéré dipénta deui
béak ka lebu-lebuna : ledis, teu nyésa saeutik-eutik acan
buncir leuit loba duit : taya kakurang
kawas nu meunang lotré : meunang rejeki gedé nu teu disangka-sangka
mabok pangkat : adigung, ieu aing jeneng
mandi oray : mandi sakecebes, teu maké sabun
ménak luar-jerona : turunan ménak tur mulya hate
mucuk eurih : laléncop kawas pucuk uerih
najan dibawa ka liang cocopét, moal burung nuturkeun : dibawa kamana-mana ogé daék
ngajerit maratan langit, ngocéak maratan mega : ngajerit tarik pisan
ngeunah éon teu ngeunah éhé : hayang ngeunah sorangan baé, teu ngingetkeun kapentingan batur
ngomong sabedug sakali : jarang ngomong
nyaho lautanana : nyaho karesep jeung kateuresepna
pareumeun obor : teu nyaho saha-sahana nu jadi baraya atawa karuhun
ombak banyuan : galing ombak-ombakan (buuk)
hadé ku omong goréng ku omong : sagala rupa perkara biasana dianggap hadé atawa goréng ku batur gumantung kana caritaan urang
jelema sok keuna ku owah gingsir : umumna jelema mah sok robah tangtunganana tara kuat tahan gogoda
paéh piker : teu boga karep
pageuh kancing, loba anjing : ati-ati
marebutkeun paisan kosong : madukeun perkara anu taya hasilna
panas leungeun : teu jadi pepelakan
panjang léngkah : jauh panyabaan
ngorbankeu jiwa jeung raga : ngorbankeun nyawa
kudu bisa ngaragap haté batur : kudu bisa ngira-ngira kumaha pirasaeunana haté batur
ngaraheutkeun hate : nyieun nyéri haté batur
hirup dinuhun, paéh dirampés : tanda geus pasrah
teu boga pikir rangkepan : bolostrong, teu boga curiga, teu boga timburu
kawas jéler kasaatan : teu daék cicing
langsung saur bahé carék : sok gampang nyarékan atawa nyarita nu matak nyentug kana hate
saeutik mahi, loba nyésa : bisa ngatur rejeki
matak balik aseupan : matak teu bisa nyangu
birit sééng : hideung lestreng
taktak taraju emas : taktak nu alus
tungkul ka jukut tangah ka sadapan : rada ngeluk bari nénjo ka handap
moal ditarajéan : teu sieun
héjo tihang : teu cééhan, resep pipindahan, resep gunta-ganti pagawéan
ukur pulang modal : teu untung teu rugi
saumur dumelah : ti barang lahir, ti barang inget
ngusap birit bari indit : ninggalkeun pasamoan teu bébéja malah bari semu keuheul
teu usik teu malik : teu bisa obah
éncer uteuk : calakan, pinteur
mending waléh batan léwéh : mending wakca tibatan matak gering piker
atah warah : kurang atikan
wawuh munding : ngan ukur wawuh meueusan
kawas wayang pangsisina : goréng rupana
wiwirang di kolong catang : wiwirang gedé nu teu bisa di bunian

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Istilah Kasenian

Posted by urangpriangan on 14th Maret 2010

Istilah Kasenian

Beluk : tembang buhun (maca wawacan)
Celempungan : pagelaran lalaguan nu dipirig ku celempung jeung kacapi
Cianjuran : wangun tembang maké lalaguan tina pupuh Asmarandana, Dangdanggula, Sinom, kinanti
Gondang : kakawihan dina lisung ku halu
Guguritan : karangan pondok nu dianggit maké patokan pupuh
Guru lagu : sora vokal dina tuntung padaliasan
Karawitan barungan : gabungan karawitan sekar jeung karawitan gending
Karawitan gending : pagelaran nu ngan ngagunakeun sora-sora tatabuhan
Karawitan sekar : vokal wirahma bébas (tembang cianjuran), jeung vokal wirahma teu bébas
Kawih : rakitan basa nu teu paké patokan pupuh
Kliningan : lalaguan nu dikawihkeun ku juru sindén nu dipirig kacapi
Lurah sekar : paminpin nayaga jeung juru sindén
Ngadangding : nyusun atawa nyieun karangan maké patokan pupuh
Nyanggi : ngarang lagu
Pada : kumpulan padalisan anu mangrupa ukuran dangdingan
Padalisan : jajaran atawa baris dina pada
Pasanggiri : milih anu pinunjul
Rumpaka : kecap pinilih nu dipaké dina kawih
Sendratari : seni drama tari
Sénggol : ngaréka-réka sora waktu nembang ambéh leuwih ngenah kadéngéna
Serat kanayangan : da, mi, na, ti, la, da
Singer : makuta pikeun awéwé
Susumping : hiasan ceuli
Tembang : basa dangdingan nu maké aturan pupuh
Waditra : alat tatabeuhan
Wiletan : aturan sora tatabeuhan
Wirahma : rama

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

Asal Usul Ngaran Rancamaya

Posted by urangpriangan on 14th Maret 2010

ASAL USUL NGARAN RANCAMAYA

Bahan carita ti saderek DIDI HIDAYATUL KHOLIS Kepala Kampung Kersamenak Wilayah Departemen P dan K Kecamatan Tarogong. Nu nyepeng Riwayat Ajengan H. HASBULLAH Rancamaya, kalayan aya titinggalna mangrupa daun lontar, baju kere, kitab-kitab, Bonang, cucuk konde jeung sobrah.

Sababaraha ratus taun ka tukang, nalika bangsa urang umumna, khusus di wewengkon Kabupaten Garut masih keneh ngagem Agama Hindu; numutkeun sejarah mah Kecamatan Bayongbong, Cisurupan, Samarang jeung Kecamatan Tarogong ka asup ka karajaan Timbanganten nu Agamana Hindu, ku kira-kira ieu carita teh mungkin bae jaman eta. Ari laku lampah jalma beh ditu nepi ka ayeuna jigana sarua bae, aya nu milampah hade jeung aya nu milampah goreng sok sanajan diuger ku aturan-aturan agama atawa darigama. Keur jalma nu nagalampahkeun goreng cek inyana mah hade bae, sabab tujuannana ngan nepi ka nyumponan ka butuh hirup, asal pake pageuh, dahar seubeuh, imah weuteuh, anak pamajikan kaparadah sapopoena. Nyakitu deui jaman harita oge di wewengkon Desa Kersamenak jeung Sukalilah ayeuna kaayaan daerahna teu aman, unggal peuting kudu bae aya paling, bray beurang loba padagang nu dibegal, teu sirikna unggal golodog geus kaunggahan rampog. Pantes wae mun rahayat sawewengkon eta ngarasa pugag dina enggoning nyiar kipayah, para padagang hoream lunta, patani sungkan ancrub ka cai teu saeutik kaom buruh gawena ngan nangkeup tuur. Nitenan kaayaan balarea jiga nu peunggas harepan, Ki Sumeren Kawalangket, kumaha narekahannana sangkan rahayat laluasa dina kahirupannana. Sanggeusna dipikir di bulak-balik diitung untung-rugina, ditimbang-timbang pibalukareunana, Ki Sumeren sapada harita ngondang tatanggana nu kawilang ku manehna boh ti pihak kolot nu geus boga wiwaha, oge para nonoman nu miboga wanda tanggung-jawab ka balarea. Atuh dina barengna teh babadamian jol mupakat bae da puguh eta pisan nu ku rahayat dipakahayang. Ti harita ngaran Ki Sumeren kagurnita ka balarea, ari sababna manehna pisan nu ngatur cara ngajaga jeung ngariksa boh rahayat boh pakaya, oge ngadidik jeung ngalatih ka para nonoman nu dibutuhkeun tanagana tur kabisana, nya Ki Sumeren pisan nu ngagemleng beurang peuting dina aturan ulin maenpo, pikeun numpes jalma-jalma nu jarahat. Murid-murid Ki Sumeren lila-lila mah sumebar ka unggal desa, tur mawa pangabisa pikeun ngajaga ngariksa tur ngabela kulawarga katut balarea dina mangsa aya maung ngamuk, gajah meta aya siku siwulu-wulu. Ku sumebarna murid-murid Ki Sumeren nu nyarahcal di unggal tempat mawa pangaruh anu kacida gedena keur rahayat di tempat eta boh ngeunaan sabilulungan dina nyinghareupan jalma-jlama jahat atawa tulung – tinulung ka sasama nu merlukeun bantuan boh tanaga, boh harta. Nya kitu dina prak-prakannana sumembah kana kapercayaan alam harita (mun ayeuna mah disebut animisme). Murid-murid Ki Sumeren mangrupa pamanggulna. Ku ayana murid-murid Ki Sumeren nu geus sabilulungan jeung rahayat, atuh keur jalma-jalma jarahat oge mangrupa hiji pangajaran pikeun maranehannana ngayakeun komplotan keur usaha babarengan , sabab ari seang-sewangan mah geus teu kauntup geusan ngalawan dimana kaperegonakeun ngarampog. Mimitina mah komplotan rampog teh aya dina kaunggulan tur kauntungan dina enggoning ngalaksanakun kajahatannana, malah di sawatara kampung mah aya jalma nu nepi ka tampadaksa disiksa jeung ditandasa pedah teu masrahkeun harta bandana. Dina mangsa meuweuhna jalma-jalma jarahat ngaranjah mah ka unggal imah, Ki Sumeren harita keur ngayakeun babadamian jeung samurid-muridna kalayan nu dumasar kana wangsit roh suci nurutkeun kapercayaan alam harita. Sanggeusna Ki Sumeren mere mangrupa-rupa cara pikeun nyanghareupan lawan sangkan aya dina kaunggulan, pungkasanana carita Ki Sumeren nandeskeun, yen taun ieu taun munggaran pikeun numpes jalma-jalma nu jarahat, kalayan taun ieu pisan mimiti ngalaksanakeun seba, nu mangrupa nunggel janggana jalma nu kawilang jahat dina sataun saurang. Satutasna rampung babadamian kalayan ngabogaan tekad anu moal laas pikeun ngabasmi jalma-jalma nu jarahat ku rupa-rupa tarekah. Tarekah nu munggaran tina hasil babadamian tea nya salah saurang murid Ki Sumeren kudu ngayakeun hiji upacara perkawinan kalayan diayakeun hiburan mangrupa maenpo, nu dipalar supaya karaman ngarampog kanu keur hajat dina mangsa eta Ki Sumeren pikeun nguji murid-muridna hasil didikannana. Tarekah munggaran bener-bener keuna kanu diduga jalma-jalma nu jarahat daratang ngabubuhan, ngaranjah ka imah nu keur hajat. Bubuhan hajat ngan ukur mangrupa pitapak, nu boga imah mere tanggara ka baturna nu geus sayaga samemehna. Ki Durganda kapala kaamanan lain deui ngarejagna ari sababna kakara waktu harita aya nu nyoba-nyoba ngalawan tur ngagagalkeun maksudna. Murid-murid Ki Sumeren geus teu sabar hayang mere pangajaran susuganan jalma-jalma nu jarahat jadi insap. Teu sawatara lilana Ki Durganda sabaladna geus laluncat ti imah nu boga hajat bari ngalalugas pakarangna, di luar balad Ki Sumeren geus ngaregreg lir pager nu kekep rekep. Ki Durganda hemar hemir arek tanding asa wegah rek ngalawan, tapi dasar Ki Durganda boga adat bahula tungtungna lahlahan narajang pangheulana dituturkeun ku baladna. Ki Durganda sabaladna tambah-tambah ngarasa heran sabab nu dianggap musuhna estu teu mawa pakarang, tur lobana sarua jeung jumlah balad manehna; geus tinangtu pihak musuh rek ngajajal pangaweruh. Teu sabaraha lilana der tarung campuh, iyeu patutunggalan, ari Ki Durganda sabaturna tarungna bener-bener boga maksud muputkeun umur musuh, ngarah nyawa pihak lawan. Sabalikna ari murid-murid Ki Sumeren ngalaksanakeun usaha nu munggaran, mangrupa mere pangajaran susuganan maranehna insap tina kajahatan. Ki Durganda sabaturna ngarasa jengkel, kabeh kabisana digunakeun tapi teu matak nyugemakeun, kalah maranehannana beak tanaga, rea daiantara balad Ki Durganda nu ngalungkeun pakarangna bari lumpat ngarasa teu kuat ngalawan ku pangawasa lawanna, lila-lila balad Ki Durganda beak kalabur ninggalkeun tarung, bari nandangan kanyeuri, rarasaan panon asa narolol urut katonjok, ka tojos, taktak walikat asa semplak urut kasepak ka tongtak, mun gado asa nyengsol mun careham asa semplak, pipi peurih lir digerih urut panampiling semu gunting. Balad-balad Ki Durganda teu saeutik nu ngadak-ngadak muringis, sungkan nuluykeun kajahatan sabab ku maranehannana karasa geuning kiti jajatena pihak lawan, muji sajeroning ati cacak-cacak pihak lawan mun aya maksud nandasan pinasti maranehna palastra, ku cara eta pisan diantarana aya nu ngadadak insap sapadaharita, turta balik kana jalan nu matak nyalametkeun ka dirina tur ka kulawargana. Tapi aya diantarana nu  boga rasa hayang mulangkeun kanyeri, hutang uyah taur uyah, hutang pati bayar pati, basana kagok barontak kapalang carambang, kumaha geletuk batuna kecebur caina. Ki Durganda nu geus ditaringgalkeun ku sabaturna harita masih ragot tarungna. Ki Durganda sababaraha kali ganti pakarang tapi can bisa ngungkulan musuh sok sumawona ngarubuhkeun Ki Pasrana tetep lemor jiga nu ngahaja ngala tanaga lawan ngarah musuh lusuh napsuna. Barang keur ragot nu tarung Ki Sumeren gancang mere tangara ka Ki Pasrana. Cukup Pasrana, barang Ki Pasrana ngadenge basa guruna, teu talangke Ki Durganda dirapetan bisi srog suku kencana dikahareupkeun dina waktu nu sakiceup bedog Ki Durganda geus murag, bareng jeung muragna Ki Durganda nyuuh adug lajer gegerungan teu kuat nahan kanyeri nu nyaliara sakujur awak. Ki Durganda diparayang dibawa ka imah Ki Pasrana, tuluy digolerkeun di tengah imah, dijaga ku Ki Pasrana sabaturna. Poe isukna sanggeus Ki Durganda pulih deui, dibawa ka imahna Ki Sumeren sakumaha amanatna tadi peuting, sarengsena nyerenkeun Ki Durganda Ki Pasrana mah baralik deui ka saimah-imahna. Ari pangna Ki Durganda diserenkeun ka guruna taya lian pikeun ngalaksanakeun tarekah nu kaduana. Dina waktu saminggu dua minggu mah sangeusna kajadian di imahna Ki Pasrana mah taya beja boh nu dirampog atawa ditandasa ku jalma-jalma jahat. Lilia teu lila der bae beja pabeja-beja yen rampog geus meuweuh deui, anu diluluguan ku Ki Durgandi adina Ki Durganda, anu tindakannana leuwih-leuwih ti lanceukna paribasa sahaok kadua gaplok teh saenyana. Ki Durgandi mimpin anak buah lanceukna anu ngan kari saeutik deui ditambah deui ku anak buah manehna nu jumlahna oge teu pati loba. Dina mangsa meuweuhna jalma-jalma nu jarahat ngalaksanakeun kajahatannana, harita Ki Sumeren keur gunem catur jeung Ki Pasrana pikeun ngalaksanakeun tarekah saterusna. Isukna kendang geus ngungkung tanggara rek aya upacara seba anu dikokolotan langsung ku Ki Sumeren sakur rahayat nu aya di dinya kabeh patanya-tanya, naha rek uapacara seba tai sepi teu aya jalma nu mawa sasajen jeung sajabana kabiasaan nu rek seba. Teu lila jol Ki Sumeren asup ka tengah-tengah wewengkon upacara bari pok nyarita :”He dulur-dulur nu pada karumpul, balarea nu pada daratang kana upacara, geus tinangtu ku kula kasawang aranjeun nganaha-naha upacara beda ti adat nu biasa, sabab kula kudu nohonan sakumaha nyaring jeung antipati kudu ngalaksanakeun seba ku mangrupa manusa. Kukituna kula baris ngadukeun jajatenna dua jago murid kaula nu ngaran Ki Pasrana jeung Ki Durganda, ngan dina engke prakna tarung Ki Pasrana mah teu meunang mawa pakarang sabalikna Ki Durganda mah meunang mawa pakarang sa kasukana, taya lian supaya aranjeun nyaksian kana upacara ieu.pangna Ki Sumeren ngalaksanakeun cara kieu ulah aya basa ti balarea telenges

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Galeuh Pakuan

Posted by urangpriangan on 14th Maret 2010

GALEUH PAKUAN

Kocap ujaring carita, baheula di wewengkon limbangan aya hiji kaprabuan kamashur ka mana-mana kakoncara ka janapria, ngaran eta kaprabuan yaktos KERTARAHAYU. Ari anu jadi narpati eta kaprabuan harita Prabu LAYARAN WANGI, nelah ka beh dieunakeun Sunan Rumenggong.

Nyurup jeung ngaran kaprabuan kaayaannana sumur makmur, gemah ripah loh jinawi, patani marukti, padagang sarenang sepi paling towong rampog, aman tengtrem kertaraharja, tur tingtrim paripurna. Kertarahayu harita nagara nu pinuh berkah tur aya dina kasalametan

Prabu Layanan Wangi kagungan putra dua, putri nu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina, bulu socana carentik soca cureuleuk, damis kempot, lambey nyempring, pinareup cumengkir gading, angkeng lengkek papanting, imbitna dempok biola matak moho nu nenjo. Angkatna lir macan teunangan ngalenghoy ari amengan metikan kembang di taman. mun pareng sore ngalantung na mangsa sariak layung nganggo acuk sutra wungu ngalantung ka sisi empang, lauk nu sagede pingping ngagulung patumpang-tumpang bakating papada hayang ningal pingping nu ngalangkung.

Putri BUNIWANGI, gede bagja gede milik keur lalaki nu ngamilik. Anu geulis puti BUNIWANGI bubuhan turunan menak alus rupa hade watek. Ka mashur ka unggal lembur, ka koncara ka mancanagara, mungguh kageulisannana rea nonoman nu parna kaedanan ku mantena.

Ari karesepna eta putri nganggo warna-warna kembang nu sareungit dina rambutna nepi ka meleber sengitna nyambuang ti kaanggangan numawi putri BUNIWANGI kagungan jenengan lain nyaeta Rambut Kasih ku tina pohara senengna miara rambut bari diseungitan. Cag, heula carita Putri BUNIWANGI di Kaprabuan Kerta Raharja. Keun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, urang simpen di handeuleum sieum geusan sampeureun. Pindah carita, kocapkeun di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi ngagaduhan gandek ngaranna Aki Haruman. Pagawean sapopoe Aki Haruman dibere pancen ku raja moro sasatoan make alat sumpit.

Dina hiji poe Aki Haruman lunta morona ka beulah wetan, nepi ka tengah poe Aki Haruman tacan meunang boroan, padahal geus sababaraha pasir, bukit jeung gunung dijugjugan. Di hiji gunung nu aya di wewengkon tatar Garut kiwari, Aki Haruman ningal hiji cahaya di beulah kaler sisi wahangan Cipancar. Disidik-sidik ti kadeukeutan nyata cahaya the kaluar tina awak hiji putri nu keur siram. Aki Haruman tumarungpang panasaran, kakara saumur dumelah di alam dunya ieu ningal hiji wanoja sampulur paripurna taya cawadeunana. Aki Haruman teras naros :

“Nden Putri ! hapunten Aki kumawantun bade tumaros manawi Nyi Putri teu bendu kalbu”, nu ditaros ngarenjag barang ngadangu nu sasauran. “Dupi Nyai Putri the nu timana ? saha kakasih ? saha Ibu Rama ? taros Aki Haruman merekpek bari teu weleh neuteup kanu geulis”. Nyi Putri ngawalon alon bari ngareret ka Aki Haruman,”Sim abdi wasta BUNIWANGI, jeung rama Prabu LAYARAN WANGI, narpati di Kaprabuan Kerta Rahayu”. Barang ngadangu waleran Putri BUNIWANGI ngajawabkeun, gerentes manahna :”Teu salah ti panyangka ieu wanoja teh  bener wae terah raja.” Saterusna Aki Haruman ngajelaskeun yen manehna ti karajaan Pajajaran nuju mancen tugas sapopoe ti raja moro sasatoan.

Singkat carita, kajadian panggih jeung Nyi Putri BUNIWANGI ti Kaprabuan Kerta Rahayu dicaritakeun ku Aki Haruman ka Prabu Siliwangi. Pok Sang Prabu cumarios:”Janten Aki mendak eta Putri teh di hiji gunung ?” Teu kapindo Gusti… nalika di sababaraha pasir sareng gunung suwung sasatoan, nya di gunung nu pamungkas ti katebihan katingal aya cahaya ngempur di sisi wahangan Cipancar. Aki panasaran lajeng dicaketan, are pek ……kaulanun geuning ……. Putri geulis camperenik titisan dewa dewi…. Terah raja di Kaprabuan Kerta Rahayu.” Waler Aki Haruman panjang lebar ngajelaskeun naon-naon nu geus kaalaman nalika mendakan PUTRI BUNIWANGI.

Ehm, bagja keurmanjangan…. Ki ! ti semet ayeuna eta gunung tempat Aki ningal cahaya ku kaula dingaranan Gunung Haruman. “ Ki….! Cobi angkir linggih Gajah Manggala sareng Arya Gajah ka payuneun kaula.” Saur Prabu Siliwangi ka Aki Haruman. “Imbalan, Gusti Prabu…… waler Aki Haruman bari teras amit mungkur kaluar ti karaton. Teu lami sawatara harita, sumping Gajah Manggala sareng Arya Gajah, sedok nyembah bari pok :”Bade aya pikersaeun naon Gusti Prabu…”

“Kieu nu matak diangkir, wayahna poe ieu keneh andika duaan kudu ngajugjug ka kaprabuan Kerta Rahayu!” bejakeun ka raja yen kaula rek ngalamar anakna nu ngaran Nyi Putri BUNIWANGI, kaharti?” saur Prabu Siliwangi. “Teu kapindo Gusti Prabu, kahartos pisan.”waler dua pangagung karajaan pajajaran.

Kocapkeun Gajah Manggala, Arya Gajah, Aki Haruman katut sababaraha urang pangiring teu kakantun pakakas alat perang lengkep disiapkeun rek ngalamar Putri BUNIWANGI. Sang Prabu amanat cenah lamaran eta kudu kapetik ati, ka ala buah jeung tong balik satungtung can hasil. Singket carita, Gajah Manggala, Arya Gajah katut pangiring nu lain geus nepi ka Kaprabuan Kerta Rahayu. Gajah Manggala ngadugikeun lamaran Raja Pajajaran ka Prabu LAYARAN WANGI. Lamaran eta di dugikeun deui ku Prabu LAYARAN WANGI ka Putrina. Tapi Nyi Putri nampik, alesannana pedah Prabu Siliwangi geus ngagaduhan istri leuwih ti saratus urang.

Nyi Putri ngadadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, pada neangan weleh teu katimu, ngan seungitna nu kaangseu. Ti saprak kajadian eta timbulna ngaran Kampung Buniwangi nepi ka kiwari. Diteangan deui ka tiap tempat. Di hiji kampung Nyi Putri ngajirim deui supaya katingal ku Ibu Ramana, sabab anjeuna teu tega ibu ramana nandang katunggara. Anjeuna ningalikeun maneh di hiji imah sempil. Nyi Putri ku Ibu Ramana diwujudkeun supaya narima lamaran raja Pajajaran, sabab lamun nolak bakal maksa mirusa. Diwujudkeun deui ku ramana yen nu wajib di jungjung, dihormat aya lima perkara, nyaeta, guru, raja, ibu rama, mitoha jeung lanceuk nu cikal. Saterusna dijelaskeun deui ku ramana yen jatukrami jeung Raja Pajajaran dipalar supaya nurunkeun turunan raja. Pamustungannana Nyi Putri sadar tur nampi lamaran Prabu Siliwangi saterasna Nyi Putri BUNIWANGI kersa dipigarwa ku Prabu Siliwangi.

Selang 10 taun ti basa jatukrami Nyi Putri BUNIWANGI ngagaduhan putra kembar pameget, Basudewa sareng Uman Sanjaya. Duanana putra Nyi Putri teu calik di Pakuan Pajajaran tapi dicandak ku eyangna ka Kaprabuan Kerta Rahayu. Ku eyangna Basudewa sareng Uman Sanjaya dididik nyuprih ilmu pangaweruh jasmani sareng rohani, kanuragan jeung sajabana.

KAPRABUAN DIBAGI DUA

Kacaritakeun di Karaton Kaprabuan Kerta Rahayu PRABU LAYARAN WANGI nuju sinewaka hempak merbayaksa di payuneun para pangagung kaprabuan. Teu kakantun papatih, katut para Mantri, punggawa sami rawuh. Prabu LAYARAN WANGI calik dina korsi singgasana, pok ngalahir :

“Patih, Para Mantri, Ponggawa oge ka sadayana nu sami rawuh di tempat ieu.” Sang Prabu sakedapan ngarandek, pok deui :

“Numawi kaula ngangkir linggih ka arandika aya sababaraha hal anu perlu disawalakeun ngeunaan kaayaan kaprabuan Kerta Rahayu ka hareup lamun geus kaula ninggalkeun alam pawenangan ieu. Sadayana parantos pada uninga kaula boga anak dua, sajodo, ngan adina nu awewe geus welasan taun teu di Kerta Rahayu sasat dicandak ku carogena ka Pakuan Pajajaran tisaprak nikah.”

“Dawuh timbalan Gusti Prabu….saur Patih Jayayuda bari cedok nyembah. Ari Munding Wangi memang aya di dieu, tapi jiga manehna the geus hayang nganarpatian ieu nagara, saur PRABU LAYARAN WANGI bangun au bingung.

Jayayuda

“Hapunten, Gusti Prabu ….awon kapiunjuk, manawi teu rengat galih, dupi nu janten bangbaluh emutan Gusti Prabu danget ieu the perkara naon ? Mantri Wirajaya enggal naros ka Prabu LAYARAN WANGI”. Sang Prabu sakedapan ngahuleng, teu lami pok ngawaler :”Kieu Mantri, oge sadayana nu hadir :”Kaula boga maksud mutuskeun ti ayeuna ieu Kaprabuan rek dibagi dua.” Prabu LAYARAN WANGI ngarandeg sakedapan. Teu lami ngadawuh deui: “Beulah kuloneun wahangan Cipancar, daerah ieu rek dipasihkeun ka anak kaula nu cikal Munding Wangi. Sedengkeun daerah kalereunnana dipasihkeun ka Buni Wangi, adina.” Sateuacana Sang Prabu neraskeun sasaurannana, Patih Jayayuda enggal mairan, pokna :

“Ampun paralun Gusti Prabu …saupami abdi Gusti diwidian cumarios sim abdi bade aya nu dipiunjuk kaulanun.” Bari cedok nyembah.

“Ehm, teu jadi wagelan, mangga Patih! Naon nu rek diunjukkeun ka kaula?” taros Sang Prabu. “Namung hapunten sateuacana dampal Gusti….bari raos perkawis Kaprabuan bade dibagi dua saena saheulaanan ditunda, saur Patih Jayayuda.

“Maksud Patih kumaha?” “Pangemut abdi saena Gusti Prabu enggal mutuskeun Kaprabuan Kerta Rahayu sagemblengna dilungsurkeun ka Prabu Munding Wangi nyalira, waler Patih”. “Ke…ke…ke, apan Munding Wangi the boga adi !” pastina sarua bakal nuntut kalungguhan, najan manehna awewe ge. Prabu Layanan Wangi ngeceskeun. “Maksad sim abdi … Nyi Putri Buniwangi mah moal karooh bade nuntut bagean kana Kaprabuan margi anjeuna parantos janten Prameswari Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran, tinangtos moal kapincut ngemutan kana kalungguhan di Kerta Rahayu, kaulanun”. Waler Patih Jayayuda.

Barang ngadangu kajelasan patihna Sang Prabu ngarandeg sakedapan bari ngarenghap. Teu lami pok sasauran deui

“Enya, bisa jadi kitu”. Kanyataan patih. Cik nu lain, harita ponggawa oge panasehat Agung bisi boga pamanggih sejenna, prabu LAYARAN WANGi mere kasempetan pamadegan ka nu hadir. Teu sawatara lilana, cedok Mantri nyembah pok cumarita;”Ampun paralun ….hapunten nu kasuhun Gusti Prabu, sim abdi bade unjukkan sanes agul ku payung butut, asa aing uyah kidul, teu pisan-pisan. Bawi raos sateuacana perkara ieu saupami bade mutuskeun sakumaha pamendak Kakang Patih, bawi raos, kedah diuningakeun heula ku Nyi Putri Buniwangi, malah mandar teu janten ramat kamale di engkena.” Kitu nu kapiunjuk…kaulanun.” “Bener pisan mantri…isuk kaula rek ngutus gulang-gulang ka Pakuan Pajajaran.” Prabu LAYARAN WANGI ngajentrekeun. Nu haladir pada-pada ngarusap dada jiga nu teu ngarasa bebas tina bangbaluh. Sinaweka bubar manjing tengah poe, Karaton Kaprabuan Kerta Rahayu katingal kosong molongpong kecuali sababaraha gulang-gulang.

Kocapkeun isukna dua gulang-gulang nunggang kuda katingal kaluar anca ti pakarangan karaton. Nu lunta diiring ku teuteupan Prabu LAYARAN WANGI sareng patihna, para mantri, ponggawa jeung para pangagung karajaan sejenna. Teu kacatur di jalanna dua gulang-gulang utusan Prabu LAYARAN WANGI geus nepi ka puseur dayeuh Pajajaran. Waktu harita di Karaton Prabu Siliwangi nuju suwung angkat moro ka Gunung Gede, Premswari sareng emban-embanna nuju di kaputren.”Bibi…”. “Kaulanun Gusti aya pikersaeun naon?” saur dua emban bari cedok nyembah payuneun Putri Buniwangi. “Cing kajeujeung ku bibi naon nu aya dina jero Pakuon kaula ayeuna? Taros Putri Buniwangi ka dua emban.

“Ampun paralun  Gusti…tangtosna bibi mah teu uninga” waler emban nu hiji, emban nu lainna nuturkeun ngawaler “Awon kapiunjuk Gusti, pangemut sim abdi Gusti Ratu tangtosna nuju ngemutan Sang Prabu, mugi ulah lami lunta.

“Huss, si bibi mah kamana bae. Nepi ari perkara eta mah sakuduna. Apan ari nu jadi garwa the estuning kudu ngabakti ka nu jadi caroge nejana lahir batin…maksud kaula perkara salian ti eta”. Nyi Putri negeskeun ka dua emban. Saterasna ngadawuh deui:”Bibi …bisi hayang apal naon nu keur dipikiran ku kaula ayeuna taya lain dua anak kaula nu geus 15 taun aya di eyangna di Kaprabuan Kerta Rahayu can panggih jeung kaula, geus sagede kumaha hanteu Uman Sanjaya jeung Basudewa.” Saur Putri Buniwangi ngalengis bari nyawang, teuteupan kosong.

“Gusti…punten sanes mapatahan ngojay ka meri, naek ka monyet, bawiraos, saena mah tuang putra kapungkur di dieu wae…tong sina ngiring ka eyangna”, hiji emban mairan. “Nyaeta , bibi ..ayeuna kaduhungna mah.”Tapi keur kaula mah kitu ge sabenerna aya hadena balukarna cicing di Pakuan Pajajaran. Nu gunem catur kaeureunkeun ku hiji gulang-gulang nu datang ka kaputren.

“Sampurasun….gulang-gulang datang ka kaputren semu rusuh”. “Rampes…waler Putri Buniwangi sareng emban-emban ti lebet meh bareng. Katingal gulang-gulang lebet ka kaputren cedok nyembah ka Putri Buniwangi, bari pok “Hapunten nu kasuhun sim abdi parantos ngaganggu nu nuju leleson”. “Teu sawios mamang, aya naon asa rareuwas”, NyiPutri semu kaget tur panasaran. “Gusti Ratu sim abdi seja ngaunjukkeun wireh di luar aya gulang-gulang ti Kaprabuan Kerta Rahayu palay nepangan Gusti Ratu” saur eta gulang-gulang.

Barang ngadangu waleran gulang-gulang aya tamu utusan ti Kerta Rahayu, putri Buniwangi guligah manahna , bingah amar watasuta bingah ka giri-giri. Sakedapan socana molotot mata simeuteun asa percaya asa teu percaya kana beja ti gulang-gulang. Ayeuna sadar bari cengkat naros pupus kabungah, “baruk aya utusan ti kangjeng Rama? Enggal sina kadieu. ”

Gulang-glang undur kaluar ti ka kapulieun. Teu lami datang deui bari nyungkem 2 utusan ti Kerta Rahayu.

“sampurasun gusti putri” ceuk eta utuan ti Kerta Rahayu bari cedok nyembah.

“rampes….. kalian mamang”  kumaha Raman Prabu iberna aya kawilujengan”.

“pangestu…. Aya panghibar ti numaha kawasa ” waler eta utusan .

“aya naon mamang teh ? tangtos dijurungan ku Rama Prabu nya? ” taros putri Buni Wangi.

“leres teu kapindo nyi Putri” waler eta utusan.

” pek geura jentrekeun ka kaula, mamang”

Derekdej bae utusan ti Kerta Rahayu teh nyaritakeun naon nu geus dimusyawarahkeun ku Prabu Layaran Wangi jeung para angagung kaprabuan. Dicaritakeun oge rencana sang Prabu rek ngaragragkeun kalungguhan ka raden Mungding Wangi.  Ku hal eta Prabu layaran Wangi ngutus gulang-gulang ka Pakuan Pajajaran rek menta kasaluyuan ti Putri  Buniwangi ngeunaan rencana ramana tea. Barang ngadangu kasauran gulang-gulang kitu, paroman Nyi Putri reup geuneuk ray pias, pameunteu jiga beusi atah beuleum nahan amarah. Sadar kana hal eta enggal Nyi Putri nyumputkeun paraosan bari sasauran ” ehm……kitu rupina, mamang!” sakedapan nyi putri ngarandeg sasauran, lajeng “mamang, wayahna ayeuna keneh mulang ka Kerta rahayu, wartoskeun k Rama Prabu, wartoskeun ka Rama Prabu Putri BuniWangi ngagaduhan putra kembar dua nu dirorok ku Rama Prabu. Hak-hak kaula kana kaprabuan Kerta Rahayu lain harti leungit sama sakali ku alatan kaula di barang jadi prameswari di Pakuan Pajajaran. Tah kitu jawaban kaharti mamang?”

“kahartos …. Pisan Nyi Putri ” waler gulang-gulang

“bral geura miang bisi kapeutingan di jalan ”

“sumangga, Nyi Putri undur pangestu” saur eta utusan bari cedok nyembahundur ti kaputrian teras harita ti eta tempat mulang ka Kerta Rahayu.

Kocap di Kerta Rahayu Layaran Wangi di Karaton nampi utusan nu anyar datang ti Pakuan Rahayau dua gulang-gulang sang Prabu muka carita di hareupeun Patih, para mantri tur nu hadir.

Sang Prabu ngadawuh “hey Patih, para mantri, para ponggawa oge para pangagung.”

“timbalan gusti prabu….”waaler nu haladir di karaton meh bareng.

“sumangga ayeuna….. urang banungan ieu gulang-gulang nu tos di utus , pek geura jentrekeun kumaha ketak anak kaula Putri Buniwangi kana rencana kaula ?”

Sanggeus ngadangu sang Parabu miwarang ngajelaskeun hasil pertemuannana jeun Putri Buniwangi teu diengkekeun deu derekdek bae gulang-gulang nepikeun sakumaha nu geus diamanatkeun ku Putri Buniwangi sakecap oge, teu aya nu kaliwat.

Barang ngadangu katerangan gulang-gulang kitungadadak sang Prabu cengkat tina korsi singgasanana, pameunteu beureum lir beusi atah beuleum soca molotot beuki kumerot. Pok sang Prabu ngadawuh, “kurang ajar…. Buniwangi, geus wani-wani wangkelang”.

Nu hadir jempe lir gaang katincak teu aya sora ngarenghap-ngarenghap acan.

“Patih, kumaha pamandang andika?” Sang Prabu menta bongbolongan  ka patihna.

“daawuh timbalan gusti…. Bakti raos….. sagala kaputusan ngeunaan kaprabuan teu aya nu langkung paos iwal ti gusti Prabu ku anjeun , numawi kitu ….. sagala wangsul deui ka salira gusti Prabu” waler Patih Jaya Buana.

“Ampun…. Paralun, hapunten nu kasuhun sateuacanna sim abdi nyungkeun widi bade ngaunjukeun kamandang luyu  sareng nu peredih ku gusti Prabu tadi,” salah saurang panasehat teras sasauran deui.”Dina leresan ieu mugi kawanti ku sadayana nu hadir oge, sim abdi sakedik bade muka sajarah kaprabuan Kerta Rahayu ti kawit diadegkeun tug dugi ka ayeuna” caritaan panasehat agung karajaan teu kebat kumargi dipotong ku sang Prabu, pokna ” ke….ke….ke…. panasehat kumaha ieu teh bet jig-jig kana muka sajarah dipalar ku kaula mah ngeunaan kumaha carana ngungkulan anak kaula Putri Buniwangi, naha basana teh ibarat di titah ka kidul ieu mah kalaka indit  ka kaler moal nyambung, cik nu ieuna we atuh!” panasehat sakedap ngarenghap teras kedal lisan ” sumuhun maksad teh engkena mah kadinya pucukna teh namung sim abdi nyuhunkeun widi bade ngawitan ti puhuna heula, supados beres entep  seureuhna, puguh jujutannana.” Waler panasehat agung.

Sabot kitu teu kanyahoan celengkeung salah saurang milu nimbrungku ngarasa kesel ngabandungan gunem caturna sang Prabu jeung panasehat agung, pokna “awon teu kapinjuk kaulanun nyuhunkeun widi abdi bade unjukan abdi gusti

“pek mantri, langsung bae !” waler sang Prabu.

“pangemut sim abdi dina hal nu ngeunaan kawijaksanaan kaprabuan, sim abdi supadeos sareng kamandang kakang Patih Jaya Buana, ringkesna sagala rupi hal wangsul deui ka salira pangjenengan timbang taraju aya di dampal gusti” mantri ngarandeg sasaurannana. Kitu deui sang prabu sareng nu hadir sanesna lajeng “namung sakedik aya nu peryogi diemutkeun rehing Gusti Prabu teh estuning kakoncara pinandil tur wijaksana , leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan laer aisan teu cueut kanu beureum kana sagala rupi perkara asak jeujeuhan. Manawi sim kuring percanten ka salira Gusti…sadaya-daya. Barang ngadangu sasauran mantri kitu nu haladir jarempe sakedapan, teu lemek teu nyarek, teu lami kakuping sora saur manuk ti nu haladir, “Kairing kaulanun….sumangga ngiringan!”.antukna musyawarah resngse kalayan ngahasilkeun kasapakatan sang Prabu bade nedunan kahoyong putri Buniwangi kaprabuan di bagi dua.

Ti leuleutik keur umur 5 tahun putra kembar Putri Buniwangi Hande Limansenjaya sareng Wastu Dewa dicandak ka Kerta Rahayu. Sajeroning dirorok ku eyangna Raden Hande Limansenjaya sareng Wastu Dewa dibere didikan sakumaha ilaharna ka Rajaputra (Putra Mahkota) alam harita.

Dina hiji poe waktu carangcang tihang Prabu Layaran Wangi ngahaja ngangkir linggih putuna, Raden Hande Limansenjaya sareng Wastu Dewa ka Karaton. Di lebet Karaton tos katingal, Raden Hande sareng Wastu Dewa calik marendeko payuneun Eyang Prabu. Pok Eyang Prabu sasauran :

“Raden, Putu Eyang, kadieu duanana sing caket !”

“Timbalan …. Eyang”. Waler Raden Hande sareng Wastu Dewa meh bareng bari lalaunan ngangsrod nyaketan Eyangna. “Tah kitu kasep.” Geus 12 taun hidep duaan dipeuseuh ku Eyang. Sagala kabisa Eyang boh jasmani boh rohanina, atawa lahir batinna eunggeus diketrukeun ka hideup. Kiwari umur hideup geus nincak 17 taun, asup kana baleg, geus bisa diajar hirup mandiri, bisa milah-milah mana jalan nu sakuduna dipilampah. Poma ulah boga rasa aing uyah kidul, nganggap diri sagala-galana luhur ti batur. Komo bari jeung boga rasa ujub takabur mah. Sifat-sifat model kitu nu kudu dipahing salawasna. Mungguh ari sifat manusa keuna ku kakurangan, kalemahan, teu sampurna tina sagala perkara. Kasampurnaan mung kagungan Hyang Widi. Tapi sanajan kitu ulah jadi leutik hate, nu penting hidep ulah kendat nyuprih elmu pangaweruh boh lahir boh batinna pikeun bekel hirup mangsa ngambah sagara kahirupan engke. Sabab hidep duaan hiji hiji mangsa bakal mingpin ra’yat nu baris jadi tanggung jawab anjeun lahir batinna. Sakedapan Prabu Layaran Wangi ngarandeg bari ngarenghap. Teras neuteup ka Raden Hande Limansenjaya sareng Wastu Dewa, pok sasauran deui : “Kumaha kasep, kahartos cariosan Eyang tadi ?”

“Dawuh timbalan Eyang kahartos pisan kalayan diestukeun.” “Syukur bagja komayangan … hidep boga niat rek ngaestukeun piwuruk-piwuruk Eyang. Deuih regepkeun! Ari manusa aya babasan “Leutik ringkang gede bugang”. Kahartos meureun ku hidep ma’na babasan eta?” taros Eyangna.

“Teu kapindo, Eyang …” Waler nu ditaros meh bareng . “Heueuh …syukur ari kahartos mah. Eyang ngarasa reugreug ka hidep duaan. Utamana deuih, omat ulah boga niat rek mopohokeun ka Indung Bapa sanajan hidep duaan estuning ti kirik nepi ka sagede kecik, ceuk paribasana, cicing di Eyang. Sabab, apan ari iIndung the tunggul rahayu Bapa tangkal darajat.” Kitu sasauranna Prabu Layaran Wangi nu munel ku piwuruk.

Kocap carita sababaraha taun ti waktu Prabu Layaran Wangi masihann piwuruk ka Raden Hande Limansenjaya sareng Raden Wastu Dewa , Kaprabuan Kerta Rahayu dibagi dua. Beulah kaler dipasrahkeun ka Prabu Munding Wangi nu dingaranan Kaprabuan Dayeuh Manggung. Ari beulah kidulna dipasrahekeun ka Putri Buniwangi dingaranan Galeuh Pakuan. Tapi satuluyna ku Putri Buniwangi Kaprabuan Galeuh Pakuan dipasrahkeun ka Putra cikalna Prabu Hande Limansenjaya. Anapun putrana nu kadua Prabu Wastu Dewa dipasihan kakawasaan di Kaprabuan Sudalarang ucahan ti Galeuh Pakuan. Tangtuna Kaprabuan Sudalarang mah leuwih leutik aweuhan wilayah kakawasaannana batan Galeuh Pakuan. Ku hal eta sabenerna urut wilayah kaprabuan Kerta Rahayu teh direcah jadi tilu Kaprabuan. Tapi dina mangsa lajuning lampah diantara tilu Kaprabuan eta, anu teges natrat ngalalakon dina panggung sajarah Limbangan mah Kaprabuan GALEUH PAKUAN. Munasabah mun Galeuh Pakuan eces, jentre mekar tur jembarna dina jut-jutan sajarah Limbangan nepi ka Garut kiwari.

Dina mangsa Prabu Hande Limansenjaya nganarpatian Galeuh Pakuan Agama Islam parantos ngarasuk ka masyarakat. Islam sabage agama anyar teu matak hese tumerapna, balukarna ra’yat Galeuh Pakuan loba nu genti kayakinan tinu heubeul ka agama anyar eta.

Prabu Hande Limansenjaya kagungan putra pameget hiji-hijina, nu jenengan Raden Jayakusumah. Ieu putra Raja estu geus katarik ati kabenum kalbu ku ajaran-ajaran Islam sanajan anjeuna cicing di karaton.

Kajadian lobana masyarakat Galeuh Pakuan arasup Islam tangtuna henteu leupas ti ku kasabaran, katabahan, kajembaran, kamotekaran Keyan Santang dina enggoning nyebarkeun ajaran Islam di wilayah eta.

Hiji mangsa waktu Keyan Santang ngalaksanakeun Syiar Islam di basisir kaler, aya kereteg manahna hoyong nyebarkeun Agama Islam di Kaprabuan Galeuh Pakuan. Waktu harita nu nganarpatian eta Kaprabuan masih Prabu Hade Limansenjaya, Nalika Keyan Santang sumping ka karaton Galeuh Pakuan, Prabu Hande Limansenjaya heunteu kasondong, suwung. Anu aya ngan putrana nu jenengan Adipati Limansenjaya Kusumah. Keyan Santang naros ka Limansenjaya Kusumah: “Ari rama nuju kamana?”

“Awon teu kapiunjuk rehing rama Prabu nuju nyepi di Gunung Mandalawangi di lebah Pasirjengkal (Wanakerta Cibatu ayeuna mah)“ waler Adipati Limansenjaya Kusumah. Ngadangu waleran Limansenjaya Kusumah kitu Keyan Santang miwarang nyusulan: “Susul ku hidep ka tempat panyepian sarta unjukeun amanat ti Eyang, tuang rama kedah lebet agama Haq, nyatana Islam”.

Teu kantos lami bral wae Sang Putra angkat ngabujeng ka Gunung Mandalawangi tempat panyepian Ingkang Rama, teras ngunjukkeun amanat anu katampi ti Keyan Santang. “Hapunten Rama Prabu…parantos ngaganggu kahusuan Jeng Rama, rehing Tuang Putra kasumpingan Eyang Keyan Santang kedah ngadugikeun amanat ka Rama Prabu, saur Limansenjaya Kusumah bari calik sinembah.”

“Ehm…naon cenah amanat Eyang teh?” taros Prabu Hande Limansenjaya lugay tina mujasmedina.

“Ingkang Rama kedah lebet Islam.” Waler Limansenjaya Kusumah. Barang ngadangu kitu Prabu Hande Limansenjaya sakedapan ngahuleng jiga nu liwung, teu lami pok sasauran : “Kasep, wartoskeun ka Eyang Keyan Santang, Apa mah kapalang geus kolot geus cueut ka hareup, pek bae hidep abus Islam sakalian ngagantian Ama ngeusian Karaton ngolah Nagara Galeuh Pakuan.”

Seingket carita Limansenjaya Kusumah sumping deui ka Karaton Galeuh Pakuan ngadugikeun ka Eyang Keyan Santang wireh ramana moal lebet Islam bade pengkuh ngagem kayakinan heubeulna, nyatana Hindu. Saparantos terang jawaban Prabu Hande Limansenjaya Keyan Santang naros ka Limansenjaya Kusumah : “Kumaha ari pamadegan hidep, kasep?”

“Hapunten anu kasuhun Eyang, sanes sim abdi teu aya maksad lebet Islam namung bade unjukkan heula ka Tuang Eyang Buyut Kerta Rahayu” waler Limansenjaya Kusumah. Keyan Santang mafhum enggal wae ngawidian Limansenjaya Kusumah. Ku hal eta Limansenjaya Kusumah henteu gasik nampi kana parentah ramana kedah lebet Islam tapi unjukkan heula ke Jeng Eyang Buyut nyatana Kanjeng Prabu Layaran Wangidi Karaton Kerta Rahayu. Sasumpingna ka Karaton Kerta Rahayu teras unjukkan rehna geus kasumpingan Keyan Santang, sifat Eyang ti gedengna anu parantos miwarang lebet Islam. Kanjeng Prabu Layaran Wangi kalawan mintonkeun kawaspadaan anu pohara luhungna : “Buru-buru eta parentah kudu dijalankeun ku hidep kasep, ingetan Uyut mah Agama eta pisan nu leuwih alus.”

Kocapkeun Limansenjaya Kusumah resmi lebet Islam anu salajengna janten pangiring satia Keyang Santang. Tampalahna jadi hiji tokoh panyebar Islam di tatar Garut palih kaler anu ageung jasana. Limansenjaya Kusumah ngayakeun da’wah Islam dibarengan ku teuneung ludeung, leber wawanen. Sanajan boga gelar Adipati di Galeuh Pakuan tanggung jawabna kana kamekaran jeung kajayaan Islam leuwih digedekeun nu antukna anjeuna leuwih merenah disebut Ulama tibatan Sang Adipati. Aya kacindekkan Adipati Limansenjaya Kusumah hiji tokoh gegeden Limbangan anu pangmunggarana ngagem Agama Islam. Patali ku gede jasana dina ngalaksanakeun da’wah tur Syi’ar Islam di Galeuh Pakuan anjeuna dipaparin keris nu ditulisan lafadz “Laa iqraha fiddien” ku Keyan Santang alias Sunan Rohmat Suci. Keris model kitu teu sambarang nu miboga anging jalma anu geus kacida gede jasana dina nanjeurkeun Islam.

GALEUH PAKUAN GANTI NGARAN JADI LIMBANGAN

Hiji mangsa dina wanci haneut moyan di alun-alun Galeuh Pakuan katingal ra’yat geus ngajengjreng pasedek-sedek teu serikna hese usik. Poe eta ra’yat rek nyaksian Raden Limansenjaya Kusumah diistrenan jadi Adipati di Galeuh Pakuan ngagentos Igkang Rama Prabu Hade Limansenjaya.

Hawar-hawar sora tambur jeung tarompet disaradakeun tangara panggantian pangawasa Galeuh Pakuan rek lumangsung. Kaluar ti Karaton katingan abringan para pangagung ngabujeng babancong. Dina abringan pangpayunna jengjrengan para ponggawa, di pengkerna aya tilu jalmi Sang Walendra Prabu Hande Limansenjaya, Limansenjaya Kusumah sareng papatih diiringkeun ku para mantri sareng panasehat agung. Kira-kira saratus lengkah ti Karaton jog abringan para pangagung anjog kana lawang babancong. Teras Sang Prabu sareng Raden Limansenjaya Kusumah diiringkeun ku patihna oge para mantri katut pangagung sanesna naek kana babancong. Di babancong tos disayogikeun korsi kangge calik Sang Prabu nu bade undur kaprabon sareng Limansenjaya Kusumah anu bade naek kaprabon.

Babancong mayunan alun-alun mahadep ka beulah kaler. Di alun-alun rahayat pasedek-sedek bari sarurak sukacita bungah rehing Raden Limansenjaya Kusumah bakal diistrenan. Sora tambur jeung tarompet henteu eureun disadakeun. Tapi nalika Sang Prabu cengkat tina tempat calikna jep sora raramean teh simpe sumawona nu sarurak ge lir gaang katincak. Katingal Prabu Hande Limansenjaya ngareretan ka ra’yatna nu uyek di alun-alun payuneun. Teu lai Sang Prabu ngalahir :

“Hey ! ra’yat Galeuh Pakuan sakabeh ! niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya poe ieu saraksian ku sadayana nu hadir, kaula rek ngaragragkeun kalungguhan ka anak kaula Raden Limansenjaya Kusumah.” Barang nguping kasauran Rajana kitu rahayat nu nyaksian di alun-alun ger sarurak pohara bungahna. Prabu Hande Limansenjaya gep nyandak makutakarajaan teras rap dianggekeun kana mastaka putrana. Rengse nerapkeun makuta karajaan, mangka ti harita pisan Raden Limansenjaya Kusumah resmi diistrenan jadi panguasa Kaprabuan Galeuh Pakuan. Rahayat kacida bungahna estuning sarukan-sukan.

Kitu ceuk ujaring carita. Sanggeus Raden Limansenjaya Kusumah jadi Narpati Galeuh Pakuan. Istilah gelar Prabu dikantunkeun digentos ku ADIPATI. Istilah Adipati tingkatanna sahandapeun Prabu dina harti legana wilayah kakawasaan tur lobana rahayat. Tapi hartina sarua bae sabage panguasa.

Dupi Prabu Hande Limansenjaya satutas ngaragragkeun kalungguhan Kaprabuan teras bae anjeuna mah angkat dijajapkeun ku patihna ngabujeng hiji pasir nu aya di wewengkon Wanaraja rada caket ka Gunung Galunggung maksad ngadon ngabagawan. Di puncak pasir nu nyingkur eta tos disayogikeun camparan batu lengkep sareng panyandaannana. Kiwari eta amparat batu sok disarebut Batu Korso. Dina batu panyandaanna aya nu dekok tilas mastakana nalika nyarande. Prabu Hande Limansenjaya leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Tilem nghyang di eta pasir estuning nyorangan. Kiwari eta pasir katelah PASIR SANGHYANG.

Adipati Limansenjaya Kusumah resmi jadi panguasa ninggalkeun kana taun 1525. ari luasna Galeuh Pakuan ngawengku, mun ayeuna mah sababaraha kacamatan nyaeta Limbangan, Malangbong, Cibatu, Wanaraja jeung Karangpawitan.

Ari riwayat ganti ngaran tina Galeuh Pakuan kana Limbangan aya pakaitna jeung sajarah usaha-usaha nyebarkeun Agama Islam di wewengkon Galeuh Pakuan. Mangsa harita Kaadipatian Galeuh Pakuan kungsi dimistikkeun caos upeti ka Cirebon. Hartina Galeuh Pakuan waktu eta teu ka asup kana daerah kakawasaan Sultan Cirebon. Ngan tina jihat usaha da’wah Islam Sultan Cirebon MAULANA SYARIF HIDAYATULLAH dianggap sesepuh ku Kapala Nagara sa-daerah Tatar Sunda. Sakur nu geus abus Islam saperti : Banten, Jayakarta, Sumedang Larang, Galeuh Pakuan jeung satreusna. Tangtu Sultan Cirebon the kagungan pangaruh sarta wibawa pohara nyerepna di kalangan kapala-kapala nagara satatar Sunda.

Dina hiji waktu Sunan Gunung Djati Maulana Syarif Hidayatullah kagungan prakarsa ngayakeun gempungan kapala-kapala nagara sa-tatar Sunda nu dipingpin ku anjeuna. Mun ayeuna mah Musyawarah Besar. Ari jejer musyawarahna tangtuna ge ngeunaan soal da’wah Islam. Sunag Gunung Djati ngunikeun embaran ka masing-masing kapala di tatar Sunda : Ari dina embaran uleman paserta gempungan make diimplik-implikan ku kalimah kieu :

“SING SAHA NU TALOBEH SARTA DINA WAKTUNA DIBUKA GEMPUNGAN TACAN HADIR, ENGKE MUN CUNDUK KA PANDOPO BAKAL DIHUKUM PATI KU PAKARANG PRIBADI.”

Kacaritakeun Adipati Limansenjaya Kusumah ti Galeuh Pakuan ku susah di jalanna, turun gunung unggah gunung, ngasruk-ngasruk leuweung luwang-liwung, nya sumpingna ka Karaton Sultan Cirebon pohara leuirna. Brang sumping ka lawang (gapura) Karaton, geus ngajega dua logojo nu rek ngalaksanakeun tugas parentah Sultan Cirebon nelasan Adipati Limansenjaya Kusumah ku pakarangna (kerisna) ku anjeun. Tapi Adipati Galeuh Pakuan teh memang kasohor jajatenna. Barang logojo nu duaan tea rek ngarongkong ngarogahala, bet dadak sakala rumpuyuk weh, logojo nu duaan teh ngarumpuyuk leuleus taya tangan pangawasa lir kapas kaibunan. Eta kajadian kasaksian ku gulang-gulang jeung para jagabaya nu sejenna, tangtuna jadi geunjleung sa karaton nepi ka uninga ku Sunan Gunung Jati. Anjeuna enggal ngabujeng kalebah gapura, sarta barang ret ninggali ka Adipati Galeuh Pakuan, tuluy weh mundut keris ageman Adipati Limansenjaya Kusumah bari pok saurna the :

“Sampeyan yakin lepat, teu tiasa nyumponan uleman dina waktosna, sumping kacida leuirna. Kukituna parantos jadi titis tulis sampeyan kedah nemahan pati ku pakarang kagungan ku anjeun.”

Adipati Galeuh Pakuan kalawan kasadaran anu pohara anteban, yen disiplin Da’wah Islam kudu dicumponan, tanpa karingrang sarta dibarengan ku amanah nu ihlas pisan anjeunna nyanggakeun keris pusakana ka Sunan Gunung Jati. Tapi … Barang eta keris geus aya dina panangan Sunan Gunung Jati, ngagurilap nyacas katinggal ku Maulana Syarif Hidayatullah lafadz anu unina “LAA IQRAHA FIDDIEN (hartina : teu aya paksaan dina agama).” Atuh pohara Sunan Gunung Jati ngagebegna, lantaran anjeuna uninga pisan yen sing saha bae anu nganggo eta keris pasti kungsi sasarengan sareng Keyan Santang nyebarkeun Agama Islam.

Keris nu dicirian ku ukiran lafadz “Laa Iqraha Fiddien” dianggap hiji keris ganjaran ti Keyan Santang pikeun ngahargaan jasa-jasana dina nyebarkeun Agama Islam. Sanggeusna eta dua tokoh pada-pada tepang deui AdiPAti Galeuh Pakuan dilulungsur ku Sunan Gunung Jati ka Pandopo tempat musyawarah. Ku Sunan Gunung Jati dibewarakeun ka sugri nu hadir dina gempungan yen putusan hukaman pati pikeun Adipati Galeuh Pakuan dibatalkeun lantaran patali jeung kalungguhannana ngagem keris pangleler ti Keyan Santang nu jadi bukti kataqwaan Adipati Limansenjaya Kusumah ka Robbul Ijjati dina lakuning nyebarkeun Agama Islam. Malah Sunan Gunung Jati ngusulkeun ka para pamilon musyawarah supaya ka Adipatian Galeuh Pakuan diganti ngaranna jadi Kabupaten Imbangan nyaeta hiji ciri yen Adpati Galeuh Pakuan “SAIMBANG” sareng Sarif Hidayatullah dina jeroning bag-bagan dawah Islam. Lila-lila Kabupaten Imbangna dina sesebutanna robah jadi Kabupaten Limbangan. Tah kitu lalakona Galeuh Pakuan jadi Limbangan teh.

Sanajan Kaadipatian robah jadi Limbangan ngaran Galeuh Pakuan tetep aya, teu dipceun ku Adipati Limansenjaya Kusumah. Nyaeta ngaran tempat nu kungsi jadi puseurnapamarentahan

Cag !!!

Diserat ku Drs. Warjita

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

Kuring Neuteup Bulan

Posted by urangpriangan on 13th Maret 2010

Ku: Ena Rs.

KURING diuk dina sisi teras. Panto imah ngahaja dikemplongkeun. Kuring anteng neuteup bulan nu karek ngurumuy ti tukangeun mega. Peuting geus meh tabuh dua belas. Tapi kuring masih anteng ngumbar lamunan. Inget ka Cici. Pamajikan kuring. Nu ayeuna geus taya dikieuna. Ninggalkeun kuring. Sorangan…
Sugan dina bulan aya kalangkang Cici. Nembongan. Kajeun najan sajorelat…
Hhhhh…

Cici mah, tangtu di alam kalanggengan teh keur ngahenang-ngahening. Meunang pangbagea nu hade ti Gusti Alloh. Sabab salila hirup, anjeun mah geus mapay jalan nu pinuh ku cahaya karidoan Anjeunna. Jalan nu pikabitaeun. Jalan nu nuju ka sawarga. Malah sakapeung mah kuring ngarasa sirik. Sirik ka anjeun. Enya, sirik… lantaran kuring mah teu bisa kawas anjeun….

Ci, bagian nu pangbagjana dina hirup kuring mah, nya salila hirup rumah tangga jeung anjeun. Bagjaaa teh. Kuring asa jadi jalma panguntungna saalam dunya euweuh nu nandingan. Meunangkeun anjeun nu nya geulis, nya soleh. Salila hirup jeung anjeun kuring asa jadi raja. Teu weleh diladenan sagala kahayang. Anjeun mah Ci, enyaan jadi istri nu babakti ka salaki. Satia. Tuhu. Nyugemakeun. Emh, naha aya deui istri nu kawas anjeun, Ci? Asana moal manggihan deui…. Anjeun ukur hiji-hijina. Taya deui. Moal aya nu sejenna deui. Teuing mun pedah kuring mah beak bogoh ka anjeun teh….

Dua taun ka tukang basa anjeun mimiti sok ngangluh teu kaop cape sok tuluy eungap, sugan teh moal jadi awal dicabutna kabagjaan hirup kuring. Sugan mah eungap biasa we…. Inget harita teh… anjeun katarajang eungap deui.

“Tapi, A, ieu mah sanes eungap asma da. Ieu mah dada teh asa aya nu ngaheumpikan. Napas ge asa teu laluasa…” ceuk Cici harita. “Ari asma mah eungapna sok di dieu…” bari nyabak beuheungna, “Ari ieu mah di dieu!” bari nyabak handapeun dadana.
“Naha ku naon, nya?” cek kuring rada reuwas. “Moal kitu keur ngandung mah?”
“Ah, sanes, A. piraku da di-KB…” cek Cici.
“Saha nu terang kabobolan… bongan Cici sok segut teuing…” cek kuring ngaheureuyan.
“Ih, saha nu segut? Aa pan nu segut mah…” Cici ngadilak, mesem, lucu katempona. “Ongkoh piraku ari ngandung eungap kieu mah…”
Enya, nya. Piraku. Asa tara kitu. Kuring ngahuleng. Tuluy neuteup beungeut Cici nu tembong keur ngararasakeun panyakitna. Napasna ge atra. Kadenge. Jiga nu cape. Ngan tarikanana pondok. Hhhh. Hhhh. Hhhh. Hhhh. Buukna ku kuring diusapan. Heman… Emh, Cici!
“Hayu, cuang ka dokter!” cek kuring bari cengkat. Hariwnag. “Ulah diantep, bisi kumaonam…”
Poe eta kuring nganteur Cici ka dokter. Sanggeus dipariksa, diagnosa teh: jantung! Gusti, Cici boga panyakit jantung! Kuring ngajenghok. Reuwas lain dikieuna. Mun tea mah kungsi dibentar gelap tengah poe ereng-erengan, nya kitu perasaan kuring harita… Najan kahariwang ngeunaan panyakit Cici ti tadi ge asa beuki gede wae, tapi teu nyangka lamun panyakit jantung mah… Teu nyangka sacongo buuk ge. Teu! Sugan teh panyakit enteng we.

Erep obat ti dokter eta, masih karasa, ngahaja Cici dibawa ka dokter sejen. Neangan second opinion maksudna mah. Bisi dokter nu ti heula salah diagnosa. Masing dokter ge da sarua manusa. Bisa salah. Tur sabenerna eta nu dipiharep ku kuring. Muga-muga we salah diagnosa. Lain kasakit jantung…. Tapi hasilna sarua. Jantung. Duh, Gusti! Bari tina roman dokterna bisa kabaca, panyakit Cici teh kawilang parna. Moal hade diubaran. Moal hade dicageurkeun. Ukur nganti-nganti kana takdir ti Gusti Alloh…

“Nya, entos, A… meureun tos takdir Cici ieu mah…” cek Cici. Sadrah. Sadrah pisan. Narima eta cocoba kalayan ihlas. Ihlas pisan. Teu tembong alum atawa sedih. Teu katingali ngeclakkeun cimata. Duka mun tukangeun kuring mah. Nyumput. Sangkan teu katempoeun ku kuring. Estu teger. Ludeung.

Kalah kuring nu gering pikirna mah. Kahariwang kana kasehatan Cici teu weleh napel na pikiran jeung hate kuring. Rarasaan teh teu pernah sirna. Kabawa ka mana-mana. Jadi bangbaluh nu pohara beuratna. Kalah sering hulang-huleng. Ngalamun. Nyawang nu teu puguh. Cus-cos. Ka mana wae. Mun sadar: ngarenjag bari istigfar. Astagfirulloh…

Tapi enya, dina kaayaan kieu mah, kanyaah jeung asih kuring ka Cici ge asa leuwih nikel… Asa leuwih nyaah. Asa leuwih hayang nyenangkeun. Asa leuwih hayang ngabagjakeun. Asa leuwih… ah, sagalana keur Cici… Asal panyakitna bisa cageur…

Karunya Cici. Kuring mimiti ngagentenan pagawean Cici di imah. Sasapu, ngepel, kadang masak. Ngahaja sok dipiheulaan. Karunya bisi capeeun, terus katarajang eungap deui. Kajeun kuring jadi leuwih repot, nu penting Cici ulah katarajang deui…. Sok teu tega nempona. Mun bisa mah eta panyakit teh dipindahkeun. Kana awak kuring. Kajeun kuring nu ngaganti. Ulah Cici.

Sok ngarakacak mun Cici geus kaserang eungap deui teh. Ngalelempreh bari peureum. Beungeutna pias. Biwirna ngeleter. Tapi Cici mah… emh, Cici, Cici… dina kondisi kitu anjeun tara poho ka Gusti Alloh. Ngagerendeng istigfar…. Leungeunna sok nyekel ka kuring. Buukna diusapan ku kuring. Bari reumbay ku cimata eta teh kurnig mah… Teu kuat. Najan kuring teh lalaki.

“Naha Aa tadi nangis?” cek Cici lamun geus leler deui. “Cici ge nu teu damangna teu nangis… Aa mah cengeng, ih!”
Kuring nyerengeh, era. Teu nembal. Rumasa diri teh hengker. Cengeng. Rumasa, Ci!
“Nyaah ka Cici, nya?”
“Atuh puguh, Ci!” cek kuring bari nyium pipina.
“Sieun Cici maot, nya?”
Kuring molotot. Najan enya eta kasieun teh nyangkaruk na diri kuring, tapi bararaid teuing kudu dikedalkeun. Malah sering dibangbalerkeun. Dianggap hal nu mustahil kajadian ayeuna-ayeuna. Kumaha teuing mun Cici… Gusti, teuing kumaha hirup kuring mun Cici… Gusti… Hirup kuring jiga beurang nu mimiti nyanghareupan peuting. Reup-reupan. Heg peutingna teh nu taya bulan. Taya bentang. Poek. Mongkleng.
Tapi Cici kalah seuri.
“Ah, da sadayana oge bakal maot, A. Cici, Aa, batur, hiji waktu mah bakal maot. Naha kedah sedih?” omongna teu riuk-riuk. Yen maot teh bakal misahkeun kuring jeung Cici. Keur salilana. Moal tepung deui. Moal babarengan deui.
Kuring kalah reumbay ku cimata deui. Cici ngusapan buuk kuring.
“Aa ulah sedih! Cici mah teu sieun ku maot ieuh… lamun Cici ngagugulung kasedih ku pimaoteun lantaran ieu kasakit, iraha atuh Cici bakal gaduh pibekeleun keur di alam jaga?” sora Cici mani leuleuy. Kawas nu keur mapatahan.

Kuring nginghak. Teu kedal kecap naon-naon. Tapi inghak eta teh sarebu basa nu aya na hate kuring. Basa kamelang. Basa kasieun. Basa kanalangsa. Basa kadeudeuh. Pacampur. Ngan hese dikedalkeunana.
“Cek Cici mah lamun urang mikiran pimaoteun, nu kudu dilakonan mah ngeusian kahirupan ieu sahade-hadena. Nyaketkeun diri ka Gusti Alloh. Ibadah. Ngadamel kahadean ka sasama. Ambih aya pibekeleun. Ulah sedih. Kanggo naon sedih? Moal aya pahalana sedih mah, A. kapan Aa kungsi nyarios, naon nu kajadian ka urang teh eta hal nu panghadena mungguhing Gusti Alloh…” cek Cici deui. Jiga nu ngupah-ngapeh kuring. Ngupahan. Sangkan ulah sedih. Ulah ceurik.

Tapi kuring teu bisa. Angger sedih. Kuring beuki nginghak. Hayang gagauk sabenerna mah. Ngan era. Kuring nyuuh dina lahunanana.
“Barina oge can puguh Cici tereh maot ku ieu panyakit. Saha nu terang ditepangkeun jeung tambana. Saha nu terang Cici tiasa damang deui. Saha nu terang boa Aa nu ti payun maot…” cek Cici deui sanggeus simpe sakedapan.

Mun bisa mah enya Ci, kajeun kuring nu tiheula maot. Ulah Cici heula. Rido kuring mah. Ambih Cici bisa ngambah kahirupan nu leuwih bagja. Kajeun teuing mun kuring maot tiheula, Cici boga salaki deui. Kajeun, Ci.
“Urang ngadunga wae ka Gusti Alloh, muga Cici tiasa sehat deui. Ari harepan mah Cici ge teu pernah pareum…” Cici ngaharewos. “Aa percaya sanes kana kakuatan dunga?”

Kuring nyusutan cimata. Tanggah. Neuteup beungeutna. Cici tembong imut. Kuring unggeuk. Najan teu yakin. Naha bisa ngarobah takdir? Bisa soteh ngarobah nasib. Ari takdir? Ari pimaoteun, pati?
Hirup Cici teu robah. Angger gawe. Angger ngaladenan kuring kalayan ihlas. Angger ngaping budak nu karek hiji-hijina, Si Ade. Angger sok ka pangajian. Angger tatamba. Sumanget hirupna tetep ngagedur. Beda deui jeung kuring nu asa beuki tikusruk kana tempat nu heurin balas mikiran panyakit pamajikan. Najan Cici terus ngingetan kuring. Ngageuing. Mepelingan.

Beuki dieu panyakit Cici beuki parna wae. Tatamba mah tatamba. Ngan taya hasilna. Tug nepika hiji waktu… Cici ninggalkeun di rumah sakit. Nepi kana takdirna. Bleng poek kahirupan kuring harita. Kasedihan nu ngukuntit nepi kana puncakna. Kahariwang jeung kasieun nu nyangkaruk na diri kuring, harita ngabukti. Cici dipundut ku Nu Kagungan. Ningali beungeutna bangun nu ihlas. Tingtrim. Aya imut nu teu leungit dina biwirna nu geus kaku….

Pileuleuyan, Ci… Mun bisa mah kuring nuturkeun. Kungsi kapikir hayang nelasan maneh. Tapi tangtu Cici moal rido mun kuring kitu.

Ti harita kahirupan kuring teh amparan kasedihan. Umplung-amplang. Asa moal manggih tungtung. Nyorangan. Simpe. Iwal hiji nu jadi kagumbiraan teh… Si Ade. Ieu mustika titinggal Cici. Tapi mun nempo Si Ade keur ulin nyorangan, malah tambah kasedihan teh. Budak nu can hideng teh geus kaleungitan indungna. Ade, Ade… Yeuh, tingali, Ci, anak urang… Muga we diwaris sipat anjeun nu sabar, teu pernah pegat harepan. Ngagedur sumanget hirupna… Muga nya, Ci. Dungakeun we ku Cici ti kalanggengan.
“Pa…”
Kuring ngarenjag. Lamunan peuray. Teu kanyahoan Si Ade geus nangtung gigireun. Gigisik.
“Eh, sayang, ka dieu. Ku naon gugah?” cek kuring bari ngalahun Si Ade.
“Sieun, Pa.” tembalna.
“Sieun naon? Pan aya Bapa di dieu…”
“Sieun Bapa teu aya. Kawas Mamah… bongan bapa teu sare caket Ade…”
Kuring nangkeup  Si Ade. Hhhh, “Moal atuh, De. Pan Bapa aya di dieu. Reup sare deui…” budak sina sare dina lahunan. Kuring can ngarasa tunduh. Hoream keneh rek ka kamer teh. Di ditu ge sok kalah ngaherang. Ngalamun inget ka Cici.

Kuring neuteup bulan deui. Angger ngangkleung di langit nu lega. Sababaraha mega ipis tembong tingarudat. Bulan geus mimiti lingsir. Hawa karasa tiis. Sora mobil nu liwat di jalan gede kadenge tingdarius. Jempling deui.
Hhh, Ci, kuring ayeuna mah inget kana ucapan anjeun, basa keur di rumah sakit. Cici kawas nu geus ngarasa malakal maot bakal tereh neang. “Mun hoyong sasarengan jeung Cici, Aa kudu tetep hirup dina jalan Gusti Alloh. Aa kudu emut kana maot, tapi nu kudu dilakonan mah Aa gaduh kahirupan nu dipikarido ku Gusti Alloh…”
Emh, enya, Ci. Kuring kudu ninggalkeun ieu kasedihan. Kuring hayang tepung deui jeung Cici. Engke di aherat. Cici mah tangtu di sawarga. Kuring ge kudu bisa asup ka sawarga. Da mun dina kahirupan ieu kuring tisukruk kana jalan nu teu dipikarido ku Gusti Alloh, kuring bakal asup naraka. Tangtu kuring moal tepung deui jeung Cici. Moal bisa babarengan deui.

Kuring neuteup bulan deui. Sugan aya kalangkang Cici. Sugan ngolebat. ***

Sumber: Majalah Mangle edisi 2227

Posted in Uncategorized | 5 Comments »